Innkalling til ekstraordinært årsmøte 15. september kl.18.00

Postet av Sørumsand IF den 31. Aug 2015Ekstraordinært årsmøte gjennomføres tirsdag 15. september kl. 18.00 i storsalen på klubbhuset.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel
etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte,
herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet
ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Saker til behandling er:
1. Orientering fra HS vedr fremtidige/planlagte prosjekter i Idrettsparken, og litt historikk vedr
anleggsutvikling de siste årene.
a. Parkeringsplassen
b. Garderober i tilknytning til hallen
c. Boder/Garasje
d. Nytt kunstgress på eksisterende bane
e. Kunstgress på grusbanen
f. Ny storhall
2. Etablering av tennisgruppe i SIF, herunder valg av styre til Tennisgruppen
3. Bygging av tennisbaner i Idrettsparken


Jeanette Echardt Nielsen
Leder hovedstyret

Vedlegg: saksdokumenter


Innkalling ekstraord.årsmøte 2015.pdf
Anlegg i Idrettsparken - orienteringssak til ekstraordinært årsmøte 2015.pdf
Valg Tennisgruppa - sak til ekstraordinært årsmøte 2015.pdf
Tennisbaner - sak til ekstraordinært årsmøte 2015.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.